Onderwijsrecht

De hoeveelheid wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs is zeer omvangrijk. Het onderwijs behelst tal van rechtsgebieden. Zo heeft het (onderwijs)arbeidsrecht te gelden voor docenten van bijzondere scholen, het (onderwijs)ambtenarenrecht voor docenten van openbare scholen, het algemeen civiele recht voor ouders als het gaat om schending van de zorgplicht door scholen, en het bestuursrecht voor zaken rondom de Leerplicht.

Wij richten ons op het primair (basis), voortgezet (vmbo, havo, vwo), middelbaar (mbo), hoger (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Wij adviseren en procederen zowel voor schoolbesturen, ouders alsook studenten.

Wij procederen bij interne bezwaarprocedures, externe rechtscolleges en rechters. Hierbij valt te denken aan het College voor Beroep voor de Examens (CBE), het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, de rechtbanken en gerechtshoven.

Wij adviseren u en staan u bij in de navolgende civiele of bestuursrechtelijke procedures:

  • Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen/studenten
  • Rechtspositionele vraagstukken en cao’s
  • Medezeggenschap
  • Reglementen en statuten
  • Wet op het primair onderwijs
  • Wet op het voortgezet onderwijs
  • Wet educatie en beroepsonderwijs
  • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  • Leerplichtwet
  • Grondwet

Wat als schoolbestuur bijvoorbeeld te doen met de docent die een verhouding heeft met een leerling? Ontslag op staande voet of een andere disciplinaire maatregel? En hoe informeert u de ouders van de betreffende leerling? Of wat te doen met een leerling die niet te handhaven is binnen de school? Een lastig maar relatief veel voorkomend vraagstuk, waarin wij u van advies kunnen voorzien en zo nodig u kunnen bijstaan in een juridische procedure.

En welke mogelijkheden hebben ouders van leerlingen en studenten die geconfronteerd worden met een schorsing of verwijdering van de betreffende onderwijsinstelling. Wij kunnen u adviseren en bijstaan tijdens de gesprekken met het schoolbestuur. En mocht het noodzakelijk zijn, dan kunnen wij uiteraard ook het schoolbestuur voor de rechter brengen.